Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Sanniki

Ogłoszenia

Email Drukuj PDF

Sanniki, 22 marca 2016 r.

OR. 5315.02.01.2016


Szanowni Państwo
Mieszkańcy gminy Sanniki


Wójt Gminy Sanniki   informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu " Za zasługi dla obronności kraju " oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1224 )   może on być nadany:

1. rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową - złoty medal,

2. rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową - srebrny medal

W celu okazania uznania rodzicom, którzy wychowali    dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy,     prosi się osoby, które spełniają podane w rozporządzeniu warunki o zgłoszenie   tego faktu do Urzędu Gminy Sanniki w jeden z niżej podanych sposobów:


- telefonicznie na numer 24 27 76 851 lub 24 27 77 816

- pocztą tradycyjną   na   adres Urząd   Gminy   Sanniki,   ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

- pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- osobiście w Urzędzie Gminy Sanniki, pokój nr 10 – sekretariat.

W zgłoszeniu prosimy podać następujące   informacje: imiona i   nazwiska oraz adres rodziców spełniających w/w wymagania oraz imiona i nazwiska dzieci, które odbywały służbę wojskową.

----------------------------------------

Sanniki, dnia 22.03.2016 r.

INFORMACJA


W dniach 14 i 15 kwietnia 2016 roku na terenie Gminy Sanniki odbędzie się zbiórka:

- odpadów wielkogabarytowych (meble)

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- opon od samochodów osobowych, motocykli, rowerów (nie należy przywozić opon od samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych).

Godziny zbiórki   7:00 – 15:00

Miejsce zbiórki - teren przy oczyszczalni ścieków w Sannikach, ul. Polna:

Tel. Kontaktowe:  24 2777812, 24 2777819


PROSZĘ O PRZYWOŻENIE ODPADÓW WYŁĄCZNIE ODPOWIADAJĄCYCH POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI
ODPADY BUDOWLANE BĘDĄ ODBIERANE WG USTALEŃ Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ Z POSESJI WG UZGODNIEŃ TELEFONICZNYCH.
INFORMACJE O POSIADANYCH ODPADACH BUDOWLANYCH PROSIMY ZGŁASZAĆ POD PODANE WYŻEJ NUMERY TELEFONÓW
do dnia 10 kwietnia 2016 r.

 

500+

Email Drukuj PDF

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach
ul. Wólczyńska 75 będą przyjmowane wnioski na świadczenia z programu 500 +.

Wnioski można składać w następujących godzinach:

Poniedziałek od godziny 7.30 do godziny 13.00

Wtorek od godziny 7.30 do godziny 13.00

Środa od godziny 9.30 do godziny 17.30

Czwartek od godziny 7.30 do godziny 13.00

Piątek (dzień wewnętrzny w tym dniu wnioski nie będą przyjmowane)

Wyjątkowo w dniu startu programu 500 + czyli dnia 01.04.2016 r. (piątek) będzie możliwość złożenia wniosku.

Formularze wniosków w sprawie programu 500 + są już dostępne i można je pobrać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach.

Na złożenie wniosku osoby zainteresowane będą miały trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu ( czyli w kwietniu, maju, czerwcu lub 1 lipca ), nastąpi wyrównanie i wypłata
świadczeń od 1 kwietnia. Obowiązuje forma papierowa składania wniosku - formularze dostępne w GOPS w Sannikach lub przez Internet. Wypłata świadczenia będzie możliwa
w dwóch formach: w formie przelewu na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe lub w formie gotówki wypłacanej w kasie Banku Spółdzielczego w Sannikach (harmonogram wypłat będzie podany w decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego).

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały udokumentować swój dochód.

Świadczenie otrzyma każda rodzina, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeżeli zgodnie z orzeczeniem sądu, rodzice sprawują opiekę naprzemienną oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku t. j. od 1 października do 30 września. Pierwsze świadczenie
w bieżącym roku będzie wyjątkowo przyznane od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach czyli od 2 lipca 2016 r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym osoba ubiegająca się złoży wniosek.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie będzie uwzględniane dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia, ale legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i w związku
z tym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy i wówczas świadczenie wychowawcze zostanie przekazane osobie w całości lub w części w formie rzeczowej (np. jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie).

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.


Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze ( 500 +) lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami Marszałkowi Województwa.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Więcej informacji w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz. U. z 2016 r. poz. 195.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze Dz. U.
z 2016 r. poz. 214 ( tu znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów oraz wzór formularza i załączników do wniosku)

Pomocna może być również ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Poprawiony: środa, 17 lutego 2016 11:22
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Protokół z przeprowadzenia poniższego przetargu - .pdf

 

Protokoł z przeprowadzenia poniższego przetargu - .pdf

 

--------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Sanniki

działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki,

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości składającej się z niżej wymienionych działek:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

105 000,00 zł

(słownie złotych: sto pięć tysięcy)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m2 Powierzchnia zabudowy: 387,0 m2 Kubatura: 4651,0 m2 Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/3

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

25 500,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)

 

Działka rolna niezabudowana w kształcie litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

3.

Lwówek

Nr 190/4

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

850,00 zł

(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

 

Wyżej wymienione działki stanowią nierozłączną gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość. Cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi 131 350,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100)

Przetarg odbędą się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 1100 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 24 marca 2016 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie: 6 570,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 00/100).

Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem tytułu: Wadium – nieruchomość w Lwówku.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 1320 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia 00/100).

Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu.

Działki nr ewid. 190/2, 190/3 i 190/4 położone w Lwówku sprzedawane są jako gospodarczo nierozłączna całość – jedna nieruchomość

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Pierwszy przetarg na w/w działki odbył się 13 sierpnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy, drugi przetarg na działkę nr 190/3 odbył się 19 listopada 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomość nie znalazła nabywcy. Drugi przetarg na działki nr 190/2 i nr 190/4 został odwołany.

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530 , w środy 930 – 1730 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dn. 22 lutego 2016 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

 

Poprawiony: środa, 30 marca 2016 16:29
 

BEZPIECZNIE NA WSI - NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Email Drukuj PDF

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

„Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje’’

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem  a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.
Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 4 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie letnim w gospodarstwie rolnym.
Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie a także na stronach internetowych urzędów gmin.

PT KRUS Gostynin
ul. Przemysłowa 11
09-500 Gostynin
tel. 24 235 93 88

 


Strona 5 z 42

Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.