Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Sanniki

Komunikat wyborczy

Email Drukuj PDF

UWAGA !!! Wszelkie informacje związane z wyborami samorządowymi 2014 będą się ukazywały na stronie BIP - link

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Email Drukuj PDF

Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Małe projekty (limit dostępnych środków: 411 581,40 zł)
Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 1 741 531,18 zł)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 301 775,00 zł)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 394 621,61 zł)
I . Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 02 do 23 września 2014 r., do godz. 15.30.
II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w siedzibie Fundacji znajdującej się przy ulicy Brzozowej 1, 09-520 Łąck, w godz. 9.00 – 15.30. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Fundacji AKTYWNI RAZEM. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
III. Zakres tematyczny naboru:
W ramach działania „Małe projekty” wnioski można składać z następujących Przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Przedsięwzięcie 1.1.1: Ocalić i ożywić pomniki historii
Cel szczegółowy 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków
Przedsięwzięcie 1.2.1: Dziedzictwo dla teraźniejszości i przyszłości
Cel szczegółowy 1.2: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i promocja jego znaczenia dla rozwoju obszaru LGD
Przedsięwzięcie 1.3.2: Kraina sztuki
Cel szczegółowy 1.3: Wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego wsi
Przedsięwzięcie 2.1.1: Czysta energia dla rozwoju
Cel szczegółowy 2.1: Rozwój energetyki odnawialnej
Przedsięwzięcie 2.2.1: Ogród Pana Boga
Cel szczegółowy 2.2: Popularyzacja i ochrona bioróżnorodności i tradycyjnych form kształtowania krajobrazu
Przedsięwzięcie 2.3.2: Europejski Uniwersytet Ludowy
Cel szczegółowy 2.3: Edukacja ekologiczna
Przedsięwzięcie 2.4.1: Zdrowa żywność – lepsze życie
Cel szczegółowy 2.4: Ekologiczne rolnictwo, zdrowa żywność, lokalne przetwórstwo
Przedsięwzięcie 3.1.1 Zapraszamy świat do nas
Cel szczegółowy 3.1: Promocja i informacja turystyczna
Przedsięwzięcie 3.2.1: Sama grusza nie wystarczy
Cel szczegółowy 3.2 Tworzenie i rozbudowa małych obiektów hotelarskich, obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej
Przedsięwzięcie 3.5.1: Aktywny urlop u Aktywnych Razem
Cel szczegółowy 3.5: Wzbogacenie oferty programowej sektora turystycznego
Przedsięwzięcie 3.6.1: Gość w dom …
Cel szczegółowy 3.6: Podnoszenie kwalifikacji w zakresie usług turystycznych
Przedsięwzięcie 4.1.1: Nie taki komputer straszny …
Cel szczegółowy 4.1: Upowszechnienie umiejętności wykorzystania technologii informatycznych
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wnioski można składać z następujących Przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Przedsięwzięcie 1.3.2: Kraina sztuki
Cel szczegółowy 1.3: Wzbogacenie życia kulturalnego i społecznego wsi
Przedsięwzięcie 3.3.1: Nuda? Nie u nas!
Cel szczegółowy 3.3: Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
Przedsięwzięcie 3.4.1: Wspólna przestrzeń, wspólna duma
Cel szczegółowy: 3.4: Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych turystom i mieszkańcom
W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wnioski można składać z następujących Przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Przedsięwzięcie 2.4.1: Zdrowa żywność – lepsze życie
Cel szczegółowy 2.4: Ekologiczne rolnictwo, zdrowa żywność, lokalne przetwórstwo
Przedsięwzięcie 3.2.1: Sama grusza nie wystarczy
Cel szczegółowy 3.2: Tworzenie i rozbudowa małych obiektów hotelarskich, obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej
Przedsięwzięcie 3.7.1: Nie tylko wypoczynkiem turysta żyje
Cel szczegółowy 3.7: Rozwój okołoturystycznej oferty gospodarczej obszaru
W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioski można składać z następujących Przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Przedsięwzięcie 3.3.1: Nuda? Nie u nas!
Cel szczegółowy 3.3: Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
Przedsięwzięcie 3.5.1: Aktywny urlop u Aktywnych Razem
Cel szczegółowy 3.5: Wzbogacenie oferty programowej sektora turystycznego
Przedsięwzięcie 3.7.1: Nie tylko wypoczynkiem turysta żyje
Cel szczegółowy 3.7: Rozwój okołoturystycznej oferty gospodarczej obszaru
Informacja o wysokości środków finansowych, jakie pozostały do wykorzystania w ramach poszczególnych Przedsięwzięć dostępna jest w biurze LGD AKTYWNI RAZEM.
IV. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.aktywnirazem.pl, na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, na stronie Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl.
V. Lokalne kryteria przyjęte dla ww. działań znajdują się na stronie www.aktywnirazem.pl, w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM oraz w siedzibie LGD.
VI. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD: Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR, tj. przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do realizacji w ramach LSR. Operacja musi uzyskać w wyniku oceny wartości merytorycznej co najmniej 50 % maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektu dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.
We wniosku o przyznanie pomocy, w punkcie 13.2.2 dla operacji w ramach działania „Małe projekty”, w punkcie 15.1 dla operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w punkcie 18.1.2 dla operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w punkcie 14.2 dla operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, ponadto Wnioskodawca powinien odnieść się do wskaźników realizacji dla właściwego Celu szczegółowego oraz Przedsięwzięcia. Dodatkowo wraz z wnioskiem należy złożyć załącznik: „Zobowiązanie beneficjenta”. Załącznik znajduje się na stronie www.aktywnirazem.pl LGD Fundacja AKTYWNI RAZEM zapewnia bezpłatne doradztwo. Konsultacje będą się odbywały w biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 17.00 na terenie gminy Sanniki odbędzie się głośna próba syren alarmowych zamontowanych na budynkach OSP.

Poprawiony: środa, 30 lipca 2014 11:16
 

II Festyn Rycerski

Email Drukuj PDF

 

Informacje

Email Drukuj PDF

Mieszkańcy Gminy Sanniki

UWAGA !

Do Urzędu Gminy w Sannikach wpływają zgłoszenia o nieprzestrzeganiu porządku publicznego w miejscach usytuawania zbiorczych pojemników na szkło. Każdy, kto przywozi odpady szklane do zbiorczych zbiorników ma obowiązek wrzucić odpady do pojemnika. Niepoduszczalne jest zostawianie śmieci w workach przy zbiornikach, gdyż źle wpływa to na estetykę miejsca publicznego, tym bardziej w centrum miejscowości.

Każdy mieszkaniec naszej gminy powinien dbać o ład i porządek w miejscach publicznych, gdyż świadczy to o naszej kulturze, zachowaniu i poszanowaniu miejscowości.

---------------------

W dniach 22 – 24 lipca 2014 roku na terenie Gminy Sanniki odbędzie się zbiórka:

· odpadów wielkogabarytowych (meble)

· opon od samochodów osobowych, motocykli, rowerów (nie należy przywozić opon od samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych).

Ponadto informuje o zmianie adresu oddziału TöNSMEIER Centrum Sp. Z. o. o. w Łowiczu z ulicy Nadbzurzańskiej 1/3, 99-400 Łowicz na Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz. Pozostałe dane tj. numer telefonu, numer NIP, REGON KRS, adresy e-mail pozostają bez zmian.

Godziny zbiórki 8:00 – 17:00

Zbiórka odbędzie się w następujących miejscach:

Lp.

Miejsce zbiórki

Uwagi

1.

Była Szkoła Podstawowa w Barciku

Przy ogrodzeniu po prawej stronie bramy

2.

Plac przy OSP w Sannikach

Plac za zakładem wulkanizacj

3.

Plac przy OSP w Osmolinie

"Nowa" remiza w głębi działki od strony garażu

4.

Plac przy OSP Lwówku

Przy ogrodzeniu po prawej stronie bramy

5.

Plac przy OSP w Wólce

Przy płocie po prawej stronie

6.

Plac przy remizie OSP w Brzezi

Przy pojemniku na szkło

Potrzebę odbioru odpadów budowlanych – należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 24 2777812

PROSZĘ O PRZYWOŻENIE ODPADÓW WYŁĄCZNIE ODPOWIADAJĄCYCH POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI

 

 


Strona 5 z 22

Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.