Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Sanniki

KONTROLA STRAŻY GMINNEJ I POLICJI W BRZEZI

Email Drukuj PDF

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym wynikającymi ze źle zaparkowanych aut na drodze wojewódzkiej 577 podczas trwania dyskoteki w miejscowości Brzezia, Straż Gminna w Sannikach informuje, że wspólnie z Policją będą przeprowadzane systematyczne kontrole miejsc w których zabronione jest parkowanie aut.
Niestosowanie się do przepisów dotyczących parkowania w miejscach dozwolonych podlega karze grzywny.

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2014 09:28
 

Otwarty konkurs ofert

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 0050.6.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378) oraz uchwały Nr 233/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”, Wójt Gminy Sanniki zarządza, co następuje:

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sannikach www.sanniki.bip.org.pl
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach
c) na stronie internetowej Gminy Sanniki www.sanniki.pl

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Treść zarządzenia i załącznika - .zip

 

Informacja

Email Drukuj PDF

W dniu 24.12.2013 r. Urząd Gminy w Sannikach czynny do godziny 13.00. Kasa urzędu czynna do godziny 10.00.

 

Informacja

Email Drukuj PDF

W związku z zapytaniami kierowanymi do pracowników Urzędu Gminy w Sannikach uprzejmie wyjaśniamy wszystkim zainteresowanym osobom, iż na wydanym przez Urząd Gminy w Sannikach kalendarzu „Gmina Sanniki Województwo Mazowieckie” widnieje herb Gminy Sanniki (z lewej strony) oraz herb Województwa Mazowieckiego (z prawej strony).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_wojew%C3%B3dztwa_mazowieckiego

 

Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2014 11:20
 

Życzenia

Email Drukuj PDF

 


Strona 5 z 18

Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.