Gmina Sanniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gminy Sanniki

Informacja

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Mieszkańców Gminy Sanniki na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sannikach (sala posiedzeń) w dniu 02.12.2015 r. (środa) w godzinach 10:00 – 14:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanym kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2015 10:29
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Sanniki, dn. 2015-11-18

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sanniki na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 – tekst jednolity) odwołuje drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr ewid. 190/4 o pow. 0,0292 ha oraz nr ewid. 190/2 o pow. 0,2349 ha położonych w miejscowości Lwówek gmina Sanniki ogłoszony na dzień 19 listopada 2015 r.

Przyczynę odwołania przetargu stanowi fakt, iż działka nr ewid. 190/4 stanowi funkcjonalną całość z działką nr ewid. 190/2 i w związku z powyższym działki te mogą zostać zbyte tylko łącznie ze sobą.

Z racji tego, że informacji takiej nie ujęto w ogłoszeniu o przetargu zasadnym jest odwołanie przetargu na powyższe działki.

Ogłoszenie o odwołaniu drugiego przetargu na powyższe działki zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz umieszczone na stronie internetowej Gminy Sanniki.

 

Wyrazy solidarności

Email Drukuj PDF

 

Narodowe Czytanie

Email Drukuj PDF

 

Konkurs - najlepszy pomysł na biznes

Email Drukuj PDF

Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu gostynińskiego do 30 roku życia, którzy do 6 listopada 2015 r. prześlą pracę konkursową na adres ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) zgodnie z załączonym wzorem.

Wystarczy, by na kilku stronach opisać swój pomysł na biznes. Wszystkie prace zostaną ocenione przez Zespół Konkursowy.

Każda z prac oprócz klasyfikacji punktowej, zostanie opisana, tak by osoba biorąca udział w konkursie mogła otrzymać wartościową informację zwrotną.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 19 listopada 2015 r. podczas uroczystości wręczenia nagród dla 10 najlepszych pomysłów. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione odpowiednio wcześniej.

Istotą przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, zachęcenie do myślenia w sposób odważny, pomysłowy i kreatywny.

Udział w akcji może wziąć każdy mieszkaniec powiatu gostynińskiego, który w dniu składania pomysłu nie ukończył 30 roku życia.


Szczegóły w linku: http://www.gostynin.pl/redir,index?wiecej=4477&wiecej_news=1

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 0050.69.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.

 

Przetarg ustny

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Sanniki

działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 – j.t. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja), uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki oraz uchwały Rady Gminy Sanniki nr 59/XIV/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka stanowiącej własność Gminy Sanniki,

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

105 000,00 zł

(słownie złotych: sto pięć tysięcy)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2 Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2 Kubatura: 4651,0 m 2 Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/3

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

25 500,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)

 

Działka rolna niezabudowana w kształcie litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

3.

Lwówek

Nr 190/4

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

850,00 zł

(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

4.

Lwówek

Nr 159/3

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

16 600,00 zł

(słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MR - t ereny zabudowy zagrodowe, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

5.

Lwówek

Nr 159/5

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0468 ha

1 400,00 zł

(słownie złotych: tysiąc czterysta)

Działka rolna niezabudowana o kształcie prostokątnym przylegająca do gruntów zabudowanych i do drogi wojewódzkiej, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako MR - t ereny zabudowy zagrodowej . Z możliwością przeznaczenia częściowo na ewentualne poszerzenie drogi wojewódzkiej/powiatowej

oraz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następującej nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

(wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego)

Opis nieruchomości

1.

Wólka

Nr 268/2

KW PL1G/ 00025890/2

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3400 ha

19 400,00 zł

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta)

Działka rolna w kształcie trapezu z możliwością zabudowy lub zalesienia. Na działce znajduje się nieczynna studnia wodociągowa. Działka posiada dostęp do drogi gminnej

Przetargi odbędą się w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 10 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetargi przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargów . Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 14 listopada 2015 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działka nr 190/2 – 5 250,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00 / 100 ); działka nr 190/3 – 1 275,00 zł, (słownie złotych: tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć 00 / 100 ); działka nr 190/4 – 45,00 zł, (słownie złotych: czterdzieści pięć 00 / 100 ), działka nr 159/3 – 830,00 zł, (słownie złotych: osiemset trzydzieści 00 / 100 ), działka nr 159/5 – 70,00 zł, (słownie złotych: siedemdziesiąt 00 / 100 ); działka nr 268/2 – 970,00 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działki nr 190/2 – 1050 zł. (słownie złotych: tysiąc pięćdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 190/3 – 260 zł. (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 190/4 – 10 zł. (słownie złotych: dziesięć 00 / 100 ), dla działki nr 159/3 – 170 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 159/5 – 20 zł. (słownie złotych: dwadzieścia 00 / 100 ); dla działki nr 268/2 – 200 zł (słownie złotych: dwieście 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargów w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.

Pierwszy przetarg na działki położone w miejscowości Lwówek odbył się 13 sierpnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

Niniejsze ogłoszenie dn. 12 października 2015 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych a także publikację wyciągu w prasie regionalnej.

 

Poprawiony: wtorek, 27 października 2015 12:18
 


Strona 1 z 25

Liczba osób:

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Licznik odwiedzin:

Dzisiaj:55
Wczoraj:107
Ostatni tydzień:993
Ostatni miesiąc:3859
Ogólnie:166314


Przeczytaj:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

***

 

Urząd Gminy w Sannikach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej w sprawie "Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych" nadawcą lub adresatem przesyłki pocztowej rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W związku z tym przesyłki listowe nadawane i doręczane za pokwitowaniem Urząd ma obowiązek nadawać oddzielnie każdemu z członków rodziny, pomimo ich zamieszkiwania pod wspólnym adresem. Dotyczy to również małżonków.